تاریخچه سنگ

تاریخچه سنگ

                    سنگ یکی ازقدیمی ترین مصالحی است که بشراز بدوزندگی خود شناخته و ان را برای ساخت بنا و تهییه ی وسایل مختلف ازجمله اسلحه و ابزارکاربه کار برده است. که در دوره های بعد همین ابزار در ساختمان سازی مورد استفاده قرار گرفت .بعدها بشر […]

تاریخچه سنگ

تاریخچه سنگ

 سنگ یکی ازقدیمی ترین مصالحی است که بشراز بدوزندگی خود شناخته و ان را برای ساخت بنا و تهییه وسایل مختلف ازجمله اسلحه و ابزارکاربه کار برده است. که در دوره های بعد همین ابزار در ساختمان سازی مورد استفاده قرار گرفت .بعدها بشر شناخت بیشتری نسبت به خواص و نحوی استفاده ازسنگ ها پیدا […]